Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Flerbilde-NR

Produktet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene, reduserer støy og lagrer dem som ett bilde. Med flerramme-støyreduksjon kan du velge høyere ISO-tall enn det som er maksimal ISO-følsomhet. Bildet som lagres, er ett sammensatt bilde.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [ISO] [Flerbilde-NR].
  2. Trykk på høyre side av kontrollknappen for å vise innstillingsskjermen, og velg deretter ønsket verdi ved å trykke øverst eller nederst på kontrollknappen.

Merknad

  • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen ikke brukes.
  • Blitsen, [Dyn.omr.opt.] og [Auto HDR] kan ikke brukes.
  • Du kan ikke stille inn [Flerbilde-NR] når [Bildeeffekt] er stilt inn.

Hint

  • Du kan endre det automatisk innstilte ISO-følsomhetsområdet i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR]. Velg [ISO AUTO] under [ISO], trykk på høyre side av kontrollknappen, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum] brukes også ved fotografering i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].