Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AEL med lukker (stillbilde)

Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [AEL med lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned når fokusmodus er stilt inn på S (Enkeltbilde-AF).
Når fokusmodus er stilt inn på A (Automatisk AF) og produktet avgjør at motivet beveger seg, eller du tar seriebilder, oppheves den låste eksponeringen.
:
Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.
Produktet fortsetter å justere eksponeringen mens du fotograferer i modusen [Seriebilder].

Merknad

  • Arbeidsoperasjoner som bruker AEL-knappen prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene.