Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Spesif. Utskrift

Du kan på forhånd angi hvilke av stillbildene på minnekortet som skal skrives ut.

(utskriftsbestillingsmerket) vil vises på de markerte bildene. DPOF betyr "Digital Print Order Format" (digitalt utskriftsbestillingsformat).
  1. MENU (Avspilling) → [Spesif. Utskrift] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Velger bilder for utskriftsbestilling.

(1) Velg et bilde, og trykk på midt på kontrollknappen. Et -merke vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke du på og slette -merket.

(2) Gjenta trinn (1) hvis du vil skrive ut andre bilder.

(3) MENU[OK] i midten.

Opphev alle:
Fjerner alle DPOF-merker.

Utskriftsinnstilling:
Du kan stille inn hvorvidt du vil skrive ut datoen på bilder som er registrert med DPOF-merker.

Velg [På] eller [Av][Enter] i [Datopåskrift].

Merknad

  • Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
    • Film
    • RAW-bilder