Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Fokuslås

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet i autofokusmodus.

  1. Still inn fokusmodushjulet på S (Enkeltbilde-AF).
  2. Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.
    Fokus er låst.
  3. Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet på nytt.
  4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.