Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Auto HDR

Utvider området (overgangene), slik at du kan ta opp fra lyse til mørke partier med riktig lysstyrke (HDR: høyt dynamisk område). Det tas ett bilde med riktig eksponering, og ett overlagt bilde.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
  2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollknappen.

Menyelementdetaljer

Auto HDR: Autoeksp.-diff. (standardinnstilling):
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
Auto HDR: Eksponer.diff. 1,0 EVAuto HDR: Eksponer.diff. 6,0 EV:
Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk).
Hvis du for eksempel stiller inn eksponeringsverdien på 2,0 EV, komponeres tre bilder med følgende eksponeringsnivåer; −1,0 EV, optimal eksponering og +1,0 EV.

Merknad

  • [Auto HDR] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.
  • Hvis opptaksmodus er stilt inn på[Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.], [Seriebilder AE] eller [Scenevalg], kan du ikke velge [Auto HDR].
  • Når [Flerbilde-NR] er valgt, kan du ikke velge [Auto HDR].
  • Når du bruker [Bildeeffekt], kan du ikke velge [Auto HDR].
  • Når et bilde er tatt, kan du ikke fotografere på nytt før bildebehandlingen er fullført.
  • Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
  • Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
  • Hvis kontrasten i scenen er liten, eller hvis produktet rister eller motivet blir uskarpt, vil du kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager et problem, vises på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet.