Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Fokusområde

Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Vidt:
Fokuserer automatisk på et motiv som dekker alle deler av bildet.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.
Sone:
Velg en sone å fokusere på på skjermen. En sone består av ni fokusområder, og produktet velger automatisk et fokusområde å fokusere på.
Midten:
Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Når dette brukes sammen med AF-låsfunksjonen, kan du komponere det bildet du ønsker.
Fleksibelt punkt:
Gir deg muligheten til å flytte rammen for AF-området til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.
Utvidet fleks. punkt:
Hvis produktet ikke kan fokusere på det valgte enkeltpunktet, bruker det åtte fokuspunkter rundt det fleksible punktet som andre prioritetsområde for å oppnå fokus.


Målsøking-AF:
Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Rett markøren mot [Målsøking-AF] på innstillingsskjermen for [Fokusområde], og velg deretter det ønskede sporingsområdet ved å bruke venstre/høyre side av kontrollknappen. Du kan flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi området for å være det fleksible punktet.