กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ

ท่านสามารถบันทึกจุดเชื่อมต่อได้ด้วยตนเอง ก่อนเริ่มกระบวนการ ให้ตรวจสอบชื่อ SSID ของจุดเชื่อมต่อ ระบบความปลอดภัย และรหัสผ่าน อุปกรณ์บางประเภทอาจถูกตั้งรหัสผ่านไว้ล่วงหน้าแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำการใช้งานจุดเชื่อมต่อ หรือปรึกษาผู้ดูแลระบบของจุดเชื่อมต่อ

 1. MENU(ไร้สาย) → [ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ]
 2. เลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการบันทึก

  หากจุดเชื่อมต่อที่ต้องการแสดงบนหน้าจอ: เลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ

  หากจุดเชื่อมต่อที่ต้องการไม่แสดงบนหน้าจอ: เลือก [ตั้งค่าแมนนวล] แล้วตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ

  *สำหรับวิธีการใส่ข้อมูล โปรดดูที่ “วิธีใช้แป้นพิมพ์”

  • หากท่านเลือก [ตั้งค่าแมนนวล] ใส่ชื่อ SSID ของจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือกระบบความปลอดภัย

 3. ใส่รหัสผ่าน แล้วเลือก [ตกลง]

  • จุดเชื่อมต่อที่ไม่มีเครื่องหมาย ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน

 4. เลือก [ตกลง]

วิธีใช้แป้นพิมพ์

เมื่อจำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษรด้วยตัวเอง แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

 1. ช่องใส่ข้อความ ตัวอักษรที่พิมพ์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
 2. สลับประเภทตัวอักษร ทุกครั้งที่กด ที่อยู่ตรงกลางปุ่มควบคุม ประเภทตัวอักษรจะสลับระหว่างตัวพยัญชนะ ตัวเลข และสัญลักษณ์
 3. แป้นพิมพ์ ทุกครั้งที่ท่านกดตรงกลาง  ตัวอักษรที่ป้อนจะปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างเช่น: ถ้าต้องการใส่ “abd”

  เลือกปุ่มสำหรับ “abc” แล้วกด หนึ่งครั้งเพื่อแสดง “a” → เลือก “”((5) ย้ายเคอร์เซอร์) แล้วกด → เลือกปุ่มสำหรับ “abc” แล้วกด สองครั้งเพื่อแสดง “b” → เลือกปุ่มสำหรับ “def” แล้วกด หนึ่งครั้งเพื่อแสดง “d”

 4. สิ้นสุด สิ้นสุดการใส่ตัวอักษร
 5. ย้ายเคอร์เซอร์ ย้ายเคอร์เซอร์ในช่องใส่ข้อความไปทางขวาหรือซ้าย
 6. ลบ ลบตัวอักษรที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์
 7. สลับตัวอักษรถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่
 8. เว้นวรรค

 • ถ้าต้องการยกเลิกการป้อนข้อความ เลือก [ยกเลิก]

รายการตั้งค่าอื่นๆ

ท่านอาจต้องการตั้งค่ารายการอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะหรือวิธีตั้งค่าจุดเชื่อมต่อของท่าน

WPS PIN:
แสดงรหัส PIN ที่ใส่ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อที่เลือกก่อน:
เลือก [เปิด] หรือ [ปิด]

ตั้งค่า IP Address:
เลือก [อัตโนมัติ] หรือ [แมนนวล]

IP Address:
หากท่านใส่ที่อยู่ IP ด้วยตัวเอง ให้ใส่ที่อยู่ที่กำหนดไว้

Subnet Mask/เกตเวย์เริ่มต้น:
หากตั้ง [ตั้งค่า IP Address] ไว้ที่ [แมนนวล] ใส่ที่อยู่ IP ให้ตรงกับสภาวะการทำงานของเครือข่ายของท่าน

หมายเหตุ

 • หากต้องการให้ความสำคัญกับจุดเชื่อมต่อที่บันทึก ตั้ง [การเชื่อมต่อที่เลือกก่อน] ไปที่ [เปิด]