Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget. Denna inställning gäller för både stillbilder och filmer.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i alla delar av bilden.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
Zon:
Välj den zon på skärmen som skärpan ska ställas in på. Varje zon består av nio skärpeområden, och produkten väljer automatiskt vilket av dessa områden som skärpan ska ställas in på.
Mitten:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen går det att komponera bilden på önskat sätt.
Flexibel punkt:
Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.
Utökad flexib. punkt:
Om produkten inte lyckas ställa in skärpan med hjälp av den valda punkten använder den skärpeinställningspunkterna runtom den flexibla punkten som andrahandsprioritet för att ställa in skärpan.
Lås på AF:
När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Flytta markören till [Lås på AF][Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Det går att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som flexibel punkt eller genom att utvidga den flexibla punkten.

Tips

 • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt] och man trycker på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är tilldelad till går det att flytta skärpeinställningsramen under stillbildstagning genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten. Om du vill ändra tagningsinställningarna med hjälp av styrratten så tryck på i mitten på styrratten.

OBS!

 • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] och punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon], kan det hända att skärpeinställningsramen ändras efter det att skärpan har ställts in.
 • När lägesomkopplaren är inställd på (Film/HFR) eller under filminspelning går det inte att välja [Lås på AF] för [Fokusområde].
 • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] kan det hända att AF-ramens storlek automatiskt ändras i förhållande till motivet och bildkompositionen på följande sätt:
  • När man ställer in skärpan på ett brett område som t.ex. ett landskap: En större AF-ram visas.
  • När man ställer in skärpan på ett litet område som t.ex. blommor eller andra små motiv: En mindre AF-ram visas.
 • [Lås på AF] går bara att välja när skärpeinställningssättet är inställt på [Kontinuerlig AF].
 • Det kan hända att det tänds en prickad fyrkant runt hela skärmen i området för klarbildszoom, digital zoom eller smart zoom för att ställa in skärpan inom hela ramen.
 • Funktionerna som är tilldelade till ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten eller till [Knappen Anpassa 2] går inte att utföra medan skärpeinställningsramen flyttas.
 • Skärpeinställningsramen går inte att flytta under filminspelning.