Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Bildprofil

Används för att ändra inställningarna för färgton, gradering osv.


För att skräddarsy bildprofilen

Det går att skräddarsy bildkvaliteten genom att fininställa bildprofilpunkter som [Gamma] och [Detalj]. Anslut kameran till en TV eller bildskärm för att justera dessa parametrar, och kontrollera bilden på skärmen medan du justerar dem.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Bildprofil] → den profil som du vill ändra.
 2. Hoppa till punktindexskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten.
 3. Välj den punkt som du vill ändra genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
 4. Välj önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten och tryck sedan på i mitten.

För att använda en förinställd bildprofil

Standardinställningarna [PP1] till [PP9] för filmer finns förlagrade i kameran baserade på olika tagningsförhållanden.
MENU (Kamerainst.) → [Bildprofil] → önskad inställning.
PP1:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Movie]
PP2:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Still]
PP3:
Inställningsexempel med naturliga färgtoner med användning av gammakurvan [ITU709]
PP4:
Inställningsexempel med naturliga färgtoner som följer ITU709-standarden
PP5:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine1]
PP6:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine2]
PP7:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log2]
PP8:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3.Cine] under [Färgläge].
PP9:
Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Log3] och [S-Gamut3] under [Färgläge].

Punkter i bildprofilen

Svartnivå
Används för att ställa in svartnivån. (–15 till +15)

Gamma 
Används för att välja gammakurva.
Movie: Standardgammakurva för filmer
Still: Standardgammakurva för stillbilder
Cine1: Gör kontrasten mjukare i mörka delar och framhäver graderingarna i ljusa delar för att skapa en färgfilm med avslappnat utseende. (motsvarar HG4609G33)
Cine2: Liknar [Cine1] men optimerad för redigering med upp till 100% videosignal. (motsvarar HG4600G30)
Cine3: Intensifierar kontrasten mellan ljus och skugga mer än i lägena [Cine1] och [Cine2], och förstärker graderingen för svart.
Cine4: Förstärker kontrasten i mörka delar mer än i läget [Cine3]. Kontrasten i mörka delar blir lägre och kontrasten i ljusa delar högre än i läget [Movie].
ITU709: Gammakurva som motsvarar ITU709.
ITU709(800%): Gammakurva för scenbekräftelse under förutsättning att inspelningen utförs med hjälp av [S-Log2] eller [S-Log3].
S-Log2: Gammakurva för [S-Log2]. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.
S-Log3: Gammakurva för [S-Log3] med mer filmliknande egenskaper. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.

Svart Gamma
Används för att korrigera gamma i områden med låg intensitet.
Omfång: Används för att ställa in korrektionsomfånget. (Bred / Medel / Smal)
Nivå: Används för att ställa in korrektionsnivån. (-7 (maximal svartkomprimering) till +7 (maximal svartutvidgning))

Knee
Används för att ställa in brytpunkten och lutningen för videosignalkompressionen för att förhindra överexponering genom att begränsa signalerna i områden av motivet med hög intensitet till kamerans dynamikomfång.
När man väljer [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] för [Gamma], ställs punkten [Knee] in på [Av] om punkten [Läge] är inställd på [Auto]. För att använda funktionerna under [Knee] måste punkten [Läge] vara inställd på [Manuell].
Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar.
 • Auto: Brytpunkten och lutningen ställs in automatiskt.
 • Manuell: Brytpunkten och lutningen ställs in för hand.
Auto. inställning: Inställningar när [Auto] är valt för punkten [Läge].
 • Maxpunkt: Används för att ställa in brytpunktens maxpunkt. (90% till 100%)
 • Känslighet: Används för att ställa in känsligheten. (Hög/Mellan/Låg)
Manuell inställning: Inställningar när [Manuell] är valt för punkten [Läge].
 • Punkt: Används för att ställa in brytpunkten. (75% till 105%)
 • Lutning: Används för att ställa in lutningen. (-5 (lätt) till +5 (brant))

Färgläge
Används för att ställa in färgtyperna och deras nivåer.
Movie: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Movie].
Still: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Still].
Cinema: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Cine1].
Pro: Färgtoner som liknar standardbildkvaliteten för Sonys kameror för professionellt bruk (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)
ITU709-matris: Färgtoner som motsvarar ITU709-standarden (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)
Svartvitt: Används för att ställa in mättnadsgraden på noll för tagning i svartvitt.
S-Gamut: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en kulörrymd som är lätt att konvertera till digitalbio.
S-Gamut3: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en stor kulörrymd.

Mättnad
Används för att ställa in färgernas mättnadsgrad. (-32 till +32)

Färgfas
Används för att ställa in färgfasen. (-7 till +7)

Färgdjup
Används för att ställa in färgdjupet för varje färgfas. Denna funktion är mer effektiv för kromatiska färger och mindre effektiv för akromatiska färger. Färgen ser djupare ut när man ökar inställningsvärdet i riktning mot plus, och blekare när man minskar värdet i riktning mot minus. Denna funktion är effektiv även om punkten [Färgläge] är inställd på [Svartvitt].
[R] -7 (ljust rött) till +7 (djupt rött)
[G] -7 (ljust grönt) till +7 (djupt grönt)
[B] -7 (ljust blått) till +7 (djupt blått)
[C] -7 (ljus cyan) till +7 (djup cyan)
[M] -7 (ljus magenta) till +7 (djup magenta)
[Y] -7 (ljust gult) till +7 (djupt gult)

Detalj
Används för att ställa in olika [Detalj]-punkter.
Nivå: Används för att ställa in [Detalj]-nivån. (-7 till +7)
Justera: Följande parametrar går att välja manuellt.
 • Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar. (Auto (automatisk optimering) / Manuell (Detaljerna ställs in för hand.))
 • V/H-balans: Används för att ställa in den vertikala (V) och horisontella (H) detaljbalansen. (-2 (mot den vertikala sidan (V)) till +2 (mot den horisontella sidan (H)))
 • B/W-balans: Används för att ställa in balansen mellan det undre detaljvärdet (B) och det övre detaljvärdet (W). (Typ1 (mot det undre detaljvärdet (B)) till Typ5 (mot det övre detaljvärdet (W)))
 • Begränsning: Används för att ställa in gränsnivån för [Detalj]-funktionen. (0 (låg gränsnivå: blir sannolikt överskriden) till 7 (hög gränsnivå: blir knappast överskriden))
 • Crispning: Används för att ställa in krispighetsnivån. (0 (låg krispighet) till 7 (hög krispighet))
 • Ljus detalj: Används för att ställa in [Detalj]-nivån för områden med hög intensitet. (0 till 4)

Kopiera
Används för att kopiera inställningarna för bildprofilen till ett annat bildprofilnummer.
MENU (Kamerainst.) → [Bildprofil][Kopiera]

Nollställ
Används för att återställa bildprofilen till standardinställningarna. Det går inte att återställa alla bildprofilinställningarna på en gång.
MENU (Kamerainst.) → [Bildprofil][Nollställ]

OBS!

 • Eftersom samma parametrar används både för bilder och stillbilder kan man behöva justera värdena när man byter tagningsläge.
 • Om RAW-bilder skrivs ut med tagningsinställningarna reflekteras inte följande inställningar.
  • Svartnivå
  • Svart Gamma
  • Knee
  • Färgdjup
 • Om man ändrar [Gamma]-inställningen, ändras även inställningsområdet för ISO-värdet.
 • Störningarna kan öka i mörka delar av bilden beroende på gammainställningarna. Det kan hända att det hjälper att ställa in objektivkompensationen på [Av].
 • När gammakurvan S-Log2 eller S-Log3 används blir störningarna mer märkbara jämfört med när de andra gammakurvorna används. Om störningarna fortfarande är allvarliga även efter bildbehandling kan resultatet bli bättre om man tar bilderna med en ljusare inställning. Observera dock att dynamikomfånget minskar i motsvarande grad när man tar bilder med en ljusare inställning. Vi rekommenderar att du kontrollerar bilden i förväg genom att göra en provtagning när du använder S-Log2 eller S-Log3.
 • Om man ställer in [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan det bli fel på specialinställningen för vitbalansen. Gör i så fall först om specialinställningen med någon annan gammakurva än [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3], och välj sedan om gammakurvan [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3].
 • Om man ställer in [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] gäller inte [Svartnivå]-inställningen.
 • Om man ställer in [Lutning] på +5 under [Manuell inställning], ställs punkten [Knee] in på [Av].
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine, och S-Gamut3 är Sonys egna kulörrymder. S-Gamut-inställningen på den här kameran har dock inte stöd för hela S-Gamut-kulörrymden; det är en inställning för att möjliggöra en färgåtergivning som motsvarar S-Gamut.