MDR-ZX750BN

Сдвояване и свързване с iPhone

За да установите BLUETOOTH връзка, трябва да сдвоите устройствата с BLUETOOTH. Когато сдвоявате слушалките с iPhone, поставете iPhone в рамките на 1 метър от слушалките.
  1. Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Натиснете и задръжте бутона POWER за повече от 7 секунди.
Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона.
Забележка
  • Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.


  1. Изберете настройката за BLUETOOTH в iPhone.

Изберете [Settings] [Bluetooth].
  1. Включете функцията BLUETOOTH на iPhone.

Докоснете [OFF], за да я промените на [ON].
  1. Докоснете [MDR-ZX750BN].

Ако се изисква въвеждането на ключ за достъп, въведете “0000”.
Ключът за достъп може да се нарича “код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “парола”.
Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте ръководството, предоставено с вашия iPhone.
Сега слушалките и iPhone вече са сдвоени и свързани един с друг.
Ако няма връзка, вижте стъпка 2 от “Свързване със сдвоен iPhone”.
Съвет
Забележка
  • След като устройствата с BLUETOOTH са сдвоени, не е необходимо да се извършва повторно сдвояване, освен в следните случаи:

  • Информацията за сдвояването се изтрива след ремонт и други подобни дейности.

  • Слушалките се сдвояват с 9 или повече устройства. Слушалките могат да се сдвояват с до 8 устройства. Ако се извърши сдвояване с ново устройство, след като вече има 8 устройства, устройството с най-старата установена връзка измежду 8-те сдвоени устройства се замества от новото.

  • Когато се изтрие разпознаването на слушалките от устройството за свързване.

  • Когато се инициализират слушалките. Цялата информация за сдвоявания е изтрита.