MDR-ZX750BN

Свързване със сдвоено устройство с BLUETOOTH

  1. Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди.
Уверете се, че индикаторът мига в синьо, след като отпуснете бутона.
Ако вече сте свързали устройството с BLUETOOTH със слушалките, тогава HFP/HSP връзката се осъществява, когато включите слушалките.
Когато слушалките са включени, можете да осъществите A2DP връзка (възпроизвеждане на музика), като натиснете бутона .
Проверете състоянието на връзката на устройството с BLUETOOTH. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.
  1. Осъществете BLUETOOTH връзката от устройството с BLUETOOTH.

За подробности вижте ръководството, предоставено с устройството с BLUETOOTH.