MDR-ZX750BN

Прекъсване на връзката със смартфон чрез функции One-touch

Можете да прекъснете връзката на слушалките със смартфона, като ги докоснете до него.
  1. Отключете екрана на смартфона.

Ако сте инсталирали приложението “Лесно свързване с NFC” в смартфона, стартирайте “Лесно свързване с NFC”.
  1. Докоснете слушалките със смартфона.

Докоснете смартфона до маркираната със знака “N” част на слушалките.
Забележка
  • Слушалките се изключват автоматично около 5 минути след прекъсване на връзката. За да изключите слушалките преди това, натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди. Индикаторът (син) изгасва и слушалките се изключват.