MDR-ZX750BN

Избиране на режим за качество на звука при възпроизвеждане на музика

Качеството на звука е зададено на режим “Стандартно” (висококачествен SBC режим) като настройка по подразбиране.
  • При използване на AAC или aptX съвместимо устройство, изберете режим “Приоритет на качеството на звука”.

  • Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете режима “Приоритет на стабилна връзка”.

Качество на звука и индикатор (син) за всеки режим

Когато е включен режимът за качество на звука, слушалките показват оставащия заряд на батерията, първо чрез мигане на индикатора в червено, след това в синьо, за да укаже режима на качеството на звука. Можете да проверите текущия режим за качество на звука по броя на премигванията на индикатора (син).

Режим
Качество на звука
Брой мигания (синьо)
Приоритет на качеството на звука
SBC (високо качество), AAC или aptX, избран автоматично
3 пъти
Стандартно
SBC (високо качество)
два пъти
Приоритет на стабилна връзка
SBC
Веднъж

Забележка
  • Когато включите слушалките, като натиснете само бутона POWER, слушалките не указват режима за качество на звука с премигвания на индикатора (синьо).

Избиране на режим за качество на звука

Включете слушалките, като натиснете бутона POWER за повече от 2 секунди, докато държите натиснат бутона VOLUME + или VOLUME –.

За да изберете режима “Приоритет на качеството на звука”

Когато слушалките са в режим “Стандартно”, включете ги, като държите натиснат бутона VOLUME +. Избран е режимът “Приоритет на качеството на звука”.
От режим “Приоритет на стабилна връзка” включете слушалките, като държите натиснат бутона VOLUME +. Изключете веднъж слушалките, след това ги включете, като отново държите натиснат бутона VOLUME +.

За да изберете режима “Приоритет на стабилна връзка”

Когато слушалките са в режим “Стандартно”, включете ги, като държите натиснат бутона VOLUME –. Избран е режимът “Приоритет на стабилна връзка”.
От режим “Приоритет на качеството на звука” включете слушалките, като държите натиснат бутона VOLUME –. Изключете веднъж слушалките, след това ги включете, като отново държите натиснат бутона VOLUME –.
Забележки
  • Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.

  • В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, възможно е да има прекъсвания на звука дори при избран режим “Приоритет на стабилна връзка”.