MDR-ZX750BN

BLUETOOTH връзка

 • Не може да се осъществи сдвояване.

 • Поставете слушалките и устройството с BLUETOOTH по-близо едно до друго.

 • Не може да се осъществи BLUETOOTH връзка.

 • Проверете дали слушалките са включени.

 • Проверете дали устройството с BLUETOOTH е включено и функцията BLUETOOTH работи.

 • Възможно е връзката с устройството с BLUETOOTH да не е запаметена в слушалките. Осъществете BLUETOOTH връзка със слушалките от устройството с BLUETOOTH, малко след като сте извършили сдвояването.

 • Слушалките или устройството с BLUETOOTH са в спящ режим.

 • BLUETOOTH връзката е прекратена. Отново осъществете BLUETOOTH връзката.

 • Изкривен звук

 • Уверете се, че сигналът на слушалките не се смущава от безжична LAN мрежа, друго безжично устройство, работещо на честота 2,4 GHz, или микровълнова печка.

 • Кореспондентното разстояние е късо. (Звукът прескача.)

 • Ако наблизо има устройство, което генерира електромагнитно лъчение, като напр. безжична LAN мрежа, друго устройство/устройства с BLUETOOTH или микровълнова печка, преместете слушалките по-далече от подобни предмети.

 • Насочете антената на слушалките към устройството с BLUETOOTH. Уверете се, че няма препятствия, които да пречат на комуникацията.

 • Слушалките не работят правилно.

 • Нулирайте настройките на слушалките. Информацията за сдвояванията не се изтрива с това действие.

  Пъхнете върха на карфица или друг остър предмет в дупчицата и натиснете, докато не чуете щракване.
 • Ако не можете да използвате слушалките дори след като ги нулирате, тогава се опитайте да ги инициализирате.

  Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди, за да изключите слушалките.
  Натиснете и задръжте бутона POWER и бутона / едновременно за около 7 секунди.
  Индикаторът (син) премигва 4 пъти и настройките на слушалките се нулират до стойностите по подразбиране. Цялата информация за сдвоявания е изтрита.