Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Korišćenje dugmeta Fn (Funkcija)

Prilikom snimanja slika možete da pozovete funkcije koje ste prethodno registrovali. Možete da registrujete do 12 često korišćenih funkcija i dodelite ih dugmetu Fn (Funkcija).

  1. Pritisnite dugme Fn (Funkcija) u režimu snimanja.

  2. Izaberite funkciju koju želite da registrujete pritiskanjem gornje/donje/leve/desne strane kontrolnog točkića.

  3. Izaberite željeno podešavanje okretanjem kontrolnog točkića.
    • Neke funkcije možete precizno da podesite korišćenjem pomoćnog kontrolnog točkića.

Unos podešavanja na namenskom ekranu

  • Izaberite željenu funkciju u koraku 2, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića. Prikazaće se namenski ekran za podešavanje funkcije. Unesite podešavanja koristeći prikazane komande (A).