Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Display Rotation

Biranje položaja u kojem se snimljene fotografije prikazuju tokom reprodukcije.

  1. MENU (Playback) → [Display Rotation] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Manual (podrazumevana postavka):
Slika se prikazuje u skladu sa informacijama o položaju u slici. Sliku možete da rotirate pomoću funkcije za rotaciju.
Off:
Slika se uvek prikazuje položeno.