Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

WPS Push

Ako pristupna tačka ima dugme WPS, možete jednostavno da je registrujete na fotoaparatu pritiskom na dugme WPS.

  1. MENU(Wireless) → [WPS Push].
  2. Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački koju želite da registrujete.

Napomena

  • [WPS Push] radi samo ako je podešavanje za bezbednost na pristupnoj tački postavljeno na WPA ili WPA2 i ako pristupna tačka podržava metod registracije pritiskom na dugme WPS. Ako je podešavanje za bezbednost postavljeno na WEP ili pristupna tačka ne podržava metod registracije pritiskom na dugme WPS, obavite podešavanje u okviru [Access Point Set.].
  • Za detaljnije informacije o dostupnim funkcijama i podešavanjima pristupne tačke, pogledajte uputstvo za upotrebu pristupne tačke ili kontaktirajte administratora pristupne tačke.
  • Vezu možda nećete moći da uspostavite zbog uslova u okruženju. Na primer, zbog materijala od kojeg je napravljen zid, ako postoje prepreke ili ako je signal između fotoaparata i pristupne tačke slab. Ako se to desi, postavite fotoaparat na drugo mesto ili ga približite pristupnoj tački.