Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Focus Area

Biranje oblasti fokusiranja. Koristite ovu funkciju kada imate poteškoća sa automatskim fokusiranjem.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Area] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Wide:
Automatsko fokusiranje objekta na celoj površini slike.
Kada pritisnete okidač do pola u režimu za snimanje fotografija, oko oblasti koja je u fokusu će se prikazati zeleni okvir.
Zone:
Možete da izaberete zonu za fokusiranje na ekranu fotoaparata. Zona se sastoji od devet oblasti za fokusiranje, koje fotoaparat bira automatski.
Center:
Automatsko fokusiranje objekta na sredini slike. Kada ovo podešavanje koristite u kombinaciji sa funkcijom zaključavanja automatskog fokusa (AF lock), možete da kadrirate sliku onako kako želite.
Flexible Spot:
Omogućava vam da pomerite okvir za fokusiranje na željeno mesto na ekranu i fokusirate izuzetno male objekte na uskom prostoru.

Napomena

  • Kada je [Focus Mode] podešeno na [Continuous AF] a [Focus Area] je podešeno na [Wide] ili [Zone], okvir za fokusiranje može da se promeni kada postignete fokus.
  • Kada je [AF Illuminator] podešeno na [Auto] a [Focus Area] je podešeno na [Wide] ili [Zone], okvir AF opsega je prikazan isprekidanom linijom.