Βιντεοκάμερα ψηφιακής εγγραφής HDHDR-AZ1/RM-LVR2V

Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση αποριών κατά τη χρήση της βιντεοκάμερας ψηφιακής εγγραφής HD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PlayMemories Mobile, ανατρέξτε στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία.

http://www.sony.net/pmm/