ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X99

วิธีการเชื่อมต่อวิธีที่ 2: การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย LAN

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อลำโพงและคอมพิวเตอร์ผ่านสาย LAN ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป และวิธีการเชื่อมต่อลำโพงกับเร้าท์เตอร์ไร้สาย โดยใช้คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติดังนี้ก่อนเริ่มต้น

 • วางลำโพงให้อยู่ใกล้กับเร้าท์เตอร์ไร้สาย
 • ตั้งเสาอากาศที่ด้านหลังเครื่องเป็นตำแหน่งตั้งตรง
 • ระบุ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และกุญแจเข้ารหัส (WEP หรือ WPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi กุญแจเข้ารหัสจำกัดการเข้าใช้งานของอุปกรณ์บนเครือข่าย และทำให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเร้าท์เตอร์ไร้สายและจุดเชื่อมต่อมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 1. บันทึกชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่านของเร้าท์เตอร์ไร้สายที่สามารถใช้งานได้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

  สำหรับ SSID และรหัสผ่าน ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเร้าท์เตอร์ไร้สาย

 2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับพอร์ต LAN ด้วยสาย LAN ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป

 3. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะสว่างเป็นสีเขียว จากนั้นไฟแสดง LINK จะเริ่มกะพริบ

  รอประมาณหนึ่งนาทีจนกระทั่งไฟแสดง LINK สว่างเป็นสีชมพู

  คำแนะนำ

  • เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก จะใช้เวลาประมาณ 4 หรือ 5 นาที จนกระทั่งไฟแสดง LINK หยุดกะพริบ และติดสว่างเป็นสีชมพู
 4. แสดงหน้าจอ [Sony Network Device Settings] บนคอมพิวเตอร์
  1. เปิดเบราว์เซอร์ (เช่น Internet Explorer)
  2. ป้อน URL ต่อไปนี้ลงในช่องแอดเดรส

   http://169.254.1.1

   ใช้ URL เมื่อทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และลำโพงด้วยสาย LAN ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป

 5. เลือก [Network Settings] จากเมนู

  หากหน้าจอด้านบนไม่ปรากฏขึ้น ให้ตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย

 6. เลือก SSID ของเร้าท์เตอร์ไร้สายและป้อนรหัสผ่าน

  คำแนะนำ

  • สามารถแสดง SSID ได้สูงสุดถึง 20 รายการ
  • เมื่อ SSID ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อไม่ปรากฏในรายการ ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดเร้าท์เตอร์ไร้สายหรือไม่ จากนั้นให้ปิดลำโพงและทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง หากท่านยังไม่พบ SSID ที่ต้องการ ให้ป้อน SSID ลงใน [Wireless Settings] โดยตรง
 7. เลือก [Apply]

 8. เมื่อวิธีการดำเนินงานปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ถอดสาย LAN จากลำโพง
 9. ตรวจสอบว่าไฟแสดง LINK สว่างเป็นสีส้ม

  เมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง LINK จะสว่างเป็นสีส้ม

  อาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งนาทีกว่าที่ไฟแสดง LINK จะสว่างขึ้น

  การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

หากไฟแสดง LINK สว่างเป็นสีแดง

ลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำแนะนำ

 • หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลวแม้ว่าท่านจะพยายามหลายครั้งแล้วก็ตาม ให้ตั้งค่าเริ่มต้นกับลำโพงและลบข้อมูลการตั้งค่าของการเชื่อมต่อ Wi-Fi จากนั้นให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ หรือหลังจากที่ท่านปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่ายจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ