Отпечатване

Записаното съдържание изчезва. (Само за модели, записващи на USB HDD)

  • Записът не може да изпълни, ако AC захранващият кабел или свързващите кабели са изключени по време на записа. Не изключвайте кабелите по време на запис на съдържание. В противен случай съдържанието, което ще бъде записвано или всички записвани съдържания може да бъдат загубени.