Отпечатване

Желаете да деактивирате светлинния LED индикатор, така че да не свети или мига.

Можете да го изключите. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [LED осветление] — [Изкл.].

Забележка

  • Препоръчваме да не променяте тази настройка при нормални обстоятелства, защото няма да можете да разпознаете дали телевизорът записва, дали е включен, или изключен, или с настроен таймер.