Tlač

Používanie tlačidla DISCOVER

Na vyhľadávanie obsahu (napríklad TV programy a internetový obsah) môžete použiť tlačidlo DISCOVER. Obsah zobrazený po stlačení tlačidla DISCOVER sa líši v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.


  1. Stlačte tlačidlo DISCOVER.
  2. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú kategóriu.
  3. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú položku.
  4. Stlačením tlačidla vybranú položku spustíte.

Zmena nastavení tejto funkcie

  1. Stlačte tlačidlo DISCOVER.
  2. Posuňte zvýraznenie nadol na [Nastavenia].
  3. Výberom požadovanej položky zmeníte nastavenia.

Dostupné možnosti

[Zobr./Skryť kategórie]
Vyberte kategórie obsahu, ktoré sa majú zobraziť v DISCOVER. [Nastavenia] skryť nemožno.
V závislosti od modelu vášho TV prijímača môžete [Najlepšie] skryť.
[Usporiadať kategórie]
Vyberte obsah kategórie, ktorý sa má usporiadať.
[Pridanie kanálov k Obľúbeným]
Pridajte svoje obľúbené kanály do DISCOVER.
[Pridanie kat. obsahu]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte žánre.
[Pridanie kat. kľúč. slov]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte kľúčové slová.
[Veľkosť zobr.]
Vyberte veľkosť zobrazenia ponuky.
[Usporiadať TV programy]
Vyberte druh triedenia TV programov.

Poznámka

  • V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusia byť niektoré možnosti dostupné.