Tlač

Príjem satelitného vysielania (iba modely kompatibilné so satelitom)

Modely kompatibilné so satelitom majú [Nastavenie satelitu] v [Nastavenia] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie].

Ak máte nainštalovanú satelitnú parabolu, satelitné vysielanie si môžete prezerať po konfigurácii nastavení tunera. Nižšie uvedené opisy vám pomôžu zistiť typ inštalácie a naladenie vašej satelitnej paraboly.

  1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie] — [Nastavenie satelitu] — [Ladenie digitálneho satelitu].

Dostupné možnosti

[Konfigurácia antény]
Vyberte typ inštalácie satelitu.
Typ inštalácie vášho satelitu môže byť Distribúcia pomocou samostatného kábla, Fixná anténa, alebo DiSEqC.
Distribúcia pomocou samostatného kábla umožňuje dodávku programov do viacerých prijímačov cez samostatný koaxiálny kábel. Každý prijímač alebo tuner má pridelené užívateľské pásmo.
Inštalácia typu DiSEqC umožní pripojenie viacerých satelitných parabol alebo LNBs. Ovládaním TV prijímača si medzi nimi môžete vyberať.
Fixná anténa je zvyčajne najjednoduchším typom inštalácie, pri ktorej je jedna satelitná parabola a LNB.
[Pásmo]
Konfigurácia počtu užívateľských pásiem pridelených k TV prijímaču alebo tuneru.
[Frekvencia pásma]
Nastavte frekvenciu užívateľských pásiem pridelených k TV prijímaču alebo tuneru.
[Všeobecný satelit]/[Iné (Všeobecný satelit)]
Vyhľadávanie satelitných služieb na základe skupiny všeobecných nastavení. V závislosti od modelu sa môže zobrazené nastavenie líšiť.
[Ovládanie DiSEqC]
Konfigurácia nastavení na ovládanie dodatočného satelitného vybavenia ako napr. satelitný prepínač.
[Typ prehľadávania]
Úplné skenovanie: Preskenuje všetky dostupné satelitné frekvencie.
Skenovanie siete: Skenuje na základe vopred definovaných parametrov siete. Ak služby nie sú k dispozícii ani po skenovaní siete, spustite úplné skenovanie.
Manuálne skenovanie: Umožní nastavenie frekvencie skenovania a ďalšie parametre transpondéra.