Tlač

Používanie programovej príručky

Svoje obľúbené programy môžete rýchlo vyhľadať.

  1. Stlačením tlačidla GUIDE zobrazíte digitálnu programovú príručku.
  2. Vyberte program, ktorý chcete sledovať.
    Zobrazia sa podrobnosti o programe.
  3. Ak chcete sledovať program, vyberte [Náhľad].

Prepnutie programovej príručky

Programovú príručku môžete prepnúť na [Výber TV] alebo [Guide žánrami]. V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusia byť niektoré možnosti dostupné. Môžete tiež prepnúť programovú príručku, aby ste zobrazili [Zoznam nahraných titulov] alebo [Zoznam časovača] (iba modely podporujúce nahrávanie USB HDD).

  1. Zvýraznite ľavú krajnú položku, potom sa posuňte znova doľava, čím otvoríte menu.
  2. Vyberte požadovanú programovú príručku alebo zoznam.

Používanie voliteľných funkcií

  1. Počas zobrazovania programovej príručky stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte požadovanú položku.