Tlač

Používanie interaktívnych služieb TV vysielania

Zobrazenie textových informácií

Môžete zobraziť textové a grafické textové informácie vrátane domácich správ, informácií o počasí a TV programoch. Môžete si prezerať informácie, ktoré vás zaujímajú a následným zadaním čísla vybrať, ktoré informácie chcete zobraziť.

  1. Stlačením tlačidla zobrazíte textové informácie.

Informácie o službe digitálnych textových informácií

Služba digitálneho textu ponúka bohatý obsah s detailnou grafikou a obrázkami. K dispozícii sú rôzne funkcie, ako napríklad prepojenie na stránky a spôsob navigácie jednoduchý na používanie. Službu podporuje viacero vysielateľov. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu/oblasti/krajiny.)

Informácie o službe s digitálnou interaktívnou aplikáciou

Služba s interaktívnou aplikáciou ponúka spolu s rozšírenými možnosťami aj vysoko kvalitný digitálny text a grafiku. Službu podporujú vysielatelia. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu/oblasti/krajiny.)

Poznámka

  • Interaktívna služba je k dispozícii, len ak ju poskytuje vysielateľ.
  • Dostupné funkcie a obsah obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od vysielateľa.
  • Ak sú vybrané titulky a vy spustíte aplikáciu digitálneho textu použitím tlačidla , titulky sa môžu za určitých okolností prestať zobrazovať. Po ukončení aplikácie digitálneho textu sa zobrazenie titulkov automaticky obnoví.

Ak chcete použiť službu NVOD/MF

NVOD(Near Video On Demand) a MF(Multi Feed) sú štandardy na vysielanie viacerých programov na jednom kanáli súčasne.

ŠtandardNVOD poskytuje viacero kópií programu v striedavom harmonograme a štandard MF umožňuje vybrať požadovaný programz viacerých programov na jednom kanáli.

  1. Počas sledovania kanála NVOD/MF stlačte tlačidlo ACTION MENU.
  2. Vyberte [Dodatočné služby] — požadovaný program.

Poznámka

  • Táto funkcia je dostupná v prípade, ak vysielateľ poskytuje službu NVOD/MF.