Tlač

Informácie o používaní zariadenia USB HDD na nahrávanie (iba modely podporujúce nahrávanie USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia].

 • Zariadenie USB HDD sa smie používať výhradne na nahrávanie. Na prezeranie fotografií a videí použite iné zariadenie USB HDD.
 • Táto funkcia je k dispozícii len na určitých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
 • Podporované sú len zariadenia USB HDD väčšie ako 32 GB.
 • Pripojenie zariadenia USB HDD prostredníctvom USB nie je podporované. Zariadenie pripojte priamo do TV prijímača.
 • Všetky údaje uložené na zariadení USB HDD sa počas formátovania pri registrácii vymažú. Zariadenie USB HDD už po registrácii k TV prijímaču nebude možné použiť na PC. Ak chcete aktivovať použitie zariadenia USB HDD na PC, naformátujte zariadenie na PC. (Majte na pamäti, že pri formátovaní sa všetky údaje na zariadení USB HDD vymažú.)
 • Je možné zaregistrovať maximálne 8 zariadení USB HDD.
 • Iba televízny prijímač, na ktorý bolo zariadenie USB HDD zaregistrované, bude môcť prehrať údaje nahraté na zariadení.
 • Nahrávanie je podporované len pre digitálne TV prijímače a rádiové vysielanie. Nahrávanie vysielania údajov nie je podporované.
 • Miešané/zašifrované signály nie je možné nahrávať.
 • Nahrávanie nie je možné v nasledujúcich prípadoch:
  • TV prijímač nemôže rozoznať zaregistrované zariadenie USB HDD.
  • Na zariadení USB HDD je nahratých viac ako 1000 programov.
  • Zariadenie USB HDD je plné.
 • Môže sa stať, že počas nahrávania nebude dostupná funkcia automatického výberu programu.
 • Nahrávanie programu nie je možné, ak nahrávanie nie je oprávnené.
 • Ak používate prístupový modul (CAM), vyhnite sa používaniu rodičovskej ochrany. Môže sa stať, že počas nahrávania nebude táto funkcia dostupná. Ako alternatívu môžete použiť blokovanie programu alebo rodičovské hodnotenie TV prijímača, ak je táto funkcia podporovaná vysielateľom.
 • V Nórsku niektoré programy nemožno nahrávať v dôsledku zákonných obmedzení.
 • Ak je TV prijímač predmetom nárazu počas nahrávania na zariadenie USB HDD, môže sa v nahranom obsahu objaviť šum.
 • Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, rušením signálu, alebo akýmkoľvek iným problémom.