Tlač

Používanie Wi-Fi Direct na pripojenie k TV prijímaču (bez potreby bezdrôtového smerovača)

Zariadenie môžete k TV prijímaču pripojiť bezdrôtovo, bez použitia bezdrôtového smerovača a tak prezerať videá, fotografie a hudbu uloženú na zariadení priamo na TV prijímači.

 1. Pre aktiváciu funkcie [Wi‑Fi Direct], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct].
 2. Vyberte [Nastavenia Wi‑Fi Direct].
 3. Pomocou zariadenia s rozhraním Wi-Fi Direct vyberte názov TV prijímača zobrazený na obrazovke TV prijímača.
  Ak zariadenie nepodporuje Wi-Fi Direct, vyberte [Zobraziť sieť (SSID)/heslo].
 4. Ovládaním zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi ho pripojte k TV prijímaču.
 5. Odošlite obsah zo zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi do TV prijímača.
  Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.

Ak je pripojenie neúspešné

Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného režimu nastavenia rozhrania Wi-Fi Direct, vyberte možnosť [Zobraziť sieť (SSID)/heslo] a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie ďalšieho zariadenia

Zariadenia pripájajte pomocou postupu uvedeného vyššie. Súčasne možno pripojiť až 10 zariadení. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, keď už je pripojených 10 zariadení, odpojte nepotrebné zariadenie a potom pripojte ďalšie zariadenie.

Zmena názvu TV prijímača zobrazeného v pripojenom zariadení

Stlačte tlačidlo HOME , potom vyberte [Nastavenia] — [Informácie] — [Názov zariadenia].

Zobrazenie zoznamu pripojených zariadení/zrušenie registrácie zariadení

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Rozšírené nast.] — [Zobraziť zoznam zariadení/odstrániť].

Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia, vyberte zariadenie zo zoznamu na vymazanie, potom stlačte tlačidlo . V potvrdzujúcom zobrazení potom vyberte možnosť [Áno].

Ak chcete zrušiť registráciu všetkých zariadení, zo zoznamu vyberte položku [Vymazať všetky] a potom možnosť [Áno] v potvrdzujúcom zobrazení.

Zmena nastavení pásma (pre skúsených používateľov)

Keď TV prijímač nie je bezdrôtovo pripojený k smerovaču, môžete vybrať bezdrôtové pásmo pre funkciu Wi-Fi Direct. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Rozšírené nast.] — [Nastavenie pásma].

[Auto]
Bežne použite túto možnosť. Automaticky vyberie vhodné pásmo pre funkciu Wi-Fi Direct.
[Auto (2.4GHz pásmo)]
Túto možnosť použite pri pripájaní zariadení, ktoré podporujú len 2,4 GHz pásmo. Táto možnosť môže podporovať viac zariadení ako iné možnosti.
[Auto (5GHz pásmo)]
Túto možnosť použite pri pripájaní zariadení, ktoré podporujú len 5 GHz pásmo. Táto možnosť môže zlepšiť kvalitu prenosu videa.

Ak vyberiete túto možnosť, TV prijímač sa nebude môcť pripojiť k zariadeniam, ktoré podporujú len 2,4 GHz pásmo.

[Manuálne]
Túto možnosť použite na výber konkrétneho bezdrôtového kanála.

Tip

 • Informácie o podporovanom bezdrôtovom pásme zariadenia nájdete v návode k zariadeniu.
 • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, môžete použiť len možnosť [Auto] a [Manuálne].

Poznámka

 • Ak je TV prijímač pripojený k bezdrôtovému smerovaču (alebo prístupovému bodu) na frekvencii 5 GHz:
  • 5 GHz bezdrôtové pripojenie sa po výbere možnosti [Nastavenia Wi‑Fi Direct] odpojí. Keď sa pripojenie odpojí, zastaví sa komunikácia prostredníctvom internetu.
  • Po skončení používania možnosti [Nastavenia Wi‑Fi Direct] sa pripojenie automaticky obnoví.
 • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované.