In

Sử dụng nút DISCOVER

Bạn có thể sử dung nút DISCOVER để tìm kiếm nội dung (như các chương trình TV và nội dung trên Internet). Nội dung hiển thị khi bấm nút DISCOVER sẽ khác nhau tùy theo kiểu TV/vùng/quốc gia của bạn.


  1. Bấm nút DISCOVER.
  2. Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống để chọn danh mục mong muốn.
  3. Di chuyển tiêu điểm sang trái hoặc phải để chọn mục mong muốn.
  4. Bấm nút để khởi chạy mục được chọn.

Để thay đổi cài đặt của chức năng này

  1. Bấm nút DISCOVER.
  2. Di chuyển tiêu điểm xuống danh mục [Cài đặt].
  3. Chọn mục mong muốn để thay đổi cài đặt.

Tùy chọn khả dụng

[Hiện/Ẩn các danh mục]
Chọn các danh mục nội dung muốn hiển thị trong DISCOVER. Bạn không thể ẩn [Cài đặt].
Bạn có thể ẩn [Lựa chọn Hàng đầu] tùy theo kiểu TV của bạn.
[Sắp xếp lại các danh mục]
Chọn một danh mục nội dung sắp xếp lại.
[Thêm các kênh vào Sở thích]
Chọn các kênh yêu thích cho DISCOVER.
[Thêm các danh mục thể loại]
Thêm các thể loại để tạo danh mục nội dung tùy chỉnh của riêng bạn.
[Thêm các danh mục từ khóa]
Thêm các từ khóa để tạo danh mục nội dung tùy chỉnh của riêng bạn.
[Kích thước hiển thị]
Chọn kích thước hiển thị của menu.

Lưu ý

  • Một số tùy chọn có thể không khả dụng, tùy thuộc vào kiểu TV/vùng/quốc gia của bạn.