Skriv ut

Hjemmemenyen

Skjermen som vises når du trykker på knappen HOME på fjernkontrollen, kalles hjemmemenyen. Fra hjemmemenyen kan du søke etter innhold og velge anbefalt innhold, apper og innstillinger.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Søk, varslinger, innganger, tidtakere og innstillinger (A)

(Mikrofon) / (Skjermtastatur):
Bruk mikrofonen på fjernkontrollen eller på skjermtastaturet som vises på TV-en for å legge inn nøkkelord og søke etter diverse innhold.
For talesøk se siden Søke med tale.
(Varsler):
Vises når det er en varsling, for eksempel når det er et tilkoblingsproblem. Antallet indikerer antall varslinger.
(Innenheter):
Bytter innmatingsenheten som er koblet til TV-apparatet.
(Timere):
Konfigurer [På-timer] og [Innsovningstid].
For detaljer se Stille inn et tidsur-siden.
(Innstillinger):
Konfigurer ulike TV-relaterte innstillinger.
For detaljer se Innstillinger-siden.

Apper (B)

Vis dine favoritt-apper.

  • Hvis du velger [Apper], vises en liste over installerte apper.
  • Velg [Legg til app i favoritter] for å legge til en app til favoritter.
  • Hvis du velger en ekstra app og trykker og holder nede (Enter)-knappen på fjernkontrollen, kan du endre sorteringsrekkefølgen eller fjerne en favoritt.
  • Hvis du velger en TV-app, kan du se på TV-sendinger eller -innmating.

Spill av neste (C)

Viser hva du kan se på etterpå avhengig av innholdet.

Merknad

  • Hvis det ikke eksisterer noe aktuelt innhold, vil [Spill av neste] kanskje ikke vises.

Kanaler (D)

Radene under Apper (B) kalles "Kanaler". Her kan du se på anbefalt innhold fra videostrømmingstjenester.

Tips

  • Historikken for kanalene som er blitt vist mest nylig, vises i [TV].
  • Du kan legge til innhold i Spill av neste ved å velge innhold på enhver kanal og trykke på og holde nede (Enter)-knappen på fjernkontrollen.
  • Du kan flytte noen av kanalene under "Kanaler (D)" i Hjem-menyen. Bruk knappene (Opp) / (Ned) for å flytte fokus til det runde ikonet i den raden du ønsker å flytte, og trykk på (Venstre)-knappen (eller (Høyre)-knappen avhengig av visningsspråket på TV-en) for å kunne flytte raden opp eller ned ved å trykke på knappene (Opp) / (Ned).

Tilpass kanaler (E)

[Tilpass kanaler] brukes til å vise eller skjule de valgte kanalene.

Tips