พิมพ์

เว็บไซต์ช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลล่าสุดและคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ช่วยเหลือ Sony :

http://www.sony-asia.com/support/
http://www.sony-asia.com/support/