พิมพ์

การแยกประเภทช่องหรือแก้ไขรายชื่อ รายการ

ท่านสามารถแยกประเภทการแสดงช่องตามลำดับที่ท่านต้องการได้

สำหรับช่องสัญญาณดิจิตอล

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าดิจิตอล] — [ดิจิตอลจูนนิ่ง] — [ปรับรายการโปรแกรม]
  2. เลือก รายการ ที่ท่านต้องการย้ายไปยังตำแหน่งใหม่
  3. เลือกตำแหน่งใหม่ที่ต้องการย้ายรายการที่เลือกไว้

สำหรับ ช่องสัญญาณ อนาล็อก

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าช่อง] — [การตั้งค่าอนาล็อก] — [เรียงลำดับช่อง]
  2. เลือก รายการ ที่ท่านต้องการย้ายไปยังตำแหน่งใหม่
  3. เลือกตำแหน่งใหม่ที่ต้องการย้ายรายการที่เลือกไว้

หมายเหตุ

  • ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน