พิมพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ USB HDD สำหรับการบันทึก (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

 • อุปกรณ์ HDD USB จะต้องใช้สำหรับการบันทึกเท่านั้น ใช้อุปกรณ์ HDD USB แยกต่างหากสำหรับการดูภาพถ่ายและวิดีโอ
 • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะบางรุ่นในยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น
 • รองรับอุปกรณ์ HDD USB ที่มีความจุมากกว่า 32 GB เท่านั้น
 • ไม่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDD USB ผ่านฮับ USB เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีโดยตรง
 • ข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ HDD USB จะถูกลบหากอุปกรณ์ได้รับการฟอร์แมตในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน อุปกรณ์ HDD USB ไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อทำการลงทะเบียนกับทีวีแล้ว การทำให้อุปกรณ์ HDD USB ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้ ให้ฟอร์แมตอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ (โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ในอุปกรณ์ HDD USB จะถูกลบ)
 • สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB ได้สูงสุด 8 เครื่อง
 • ทีวีเครื่องนี้เท่านั้นที่สามารถเล่นข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ HDD USB ที่ได้รับการลงทะเบียนกับทีวีเครื่องนี้
 • การบันทึกรองรับเฉพาะทีวีดิจิตอลและการออกอากาศวิทยุเท่านั้น ไม่รองรับการบันทึกการออกอากาศข้อมูล
 • ไม่สามารถบันทึกสัญญาณที่ถูกรบกวน/มีการเข้ารหัสได้
 • การบันทึกไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีต่อไปนี้:
  • ทีวีไม่สามารถ รับรู้ อุปกรณ์ HDD USB ที่ลงทะเบียนไว้
  • มีการบันทึกมากกว่า 1,000 รายการ บนอุปกรณ์ HDD USB
  • อุปกรณ์ HDD USB เต็ม
 • การเลือก รายการ โดยอัตโนมัติอาจไม่สามารถทำได้ขณะที่กำลังทำการบันทึก
 • การบันทึก รายการ ไม่สามารถทำได้เว้นแต่การบันทึกจะได้รับ อนุญาต
 • หากทีวีถูกกระแทกในระหว่างการบันทึก HDD USB เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้นในเนื้อหาที่บันทึกไว้
 • Sony ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อการบันทึกที่ล้มเหลว หรือความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ต่อเนื้อหาที่บันทึก อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของทีวี, การรบกวนของสัญญาณ หรือปัญหาอื่นๆ