พิมพ์

การรับชม/การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ (รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะบางรุ่นในยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น

การดูเนื้อหาที่บันทึกไว้

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [Programme Guide] — [รายชื่อที่บันทึกไว้] — เนื้อหาที่ต้องการดู

การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [Programme Guide] — [รายชื่อที่บันทึกไว้]
  2. กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [ลบ] — เนื้อหาที่ต้องการลบ — [ลบ]

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ในรายการชื่อที่บันทึกไว้ ให้ดู การทำความเข้าใจสัญลักษณ์ที่แสดงในรายการชื่อที่บันทึกไว้ (รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB เท่านั้น)