พิมพ์

การใช้ Wi-Fi Direct ในการเชื่อมต่อทีวี (ไม่ต้องใช้เร้าท์เตอร์ไร้สาย)

ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เร้าท์เตอร์ไร้สาย จากนั้นสตรีมวิดีโอ ภาพถ่าย และเพลงที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านไปยังทีวีโดยตรงได้

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [การตั้งค่า Wi‑Fi Direct]
  2. เลือกชื่อทีวีที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
    หากอุปกรณ์ไม่รองรับ Wi-Fi Direct ให้เลือก [แสดงเครือข่าย (SSID)/รหัสผ่าน]
  3. ใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับทีวี
  4. ส่งเนื้อหาจากอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi ไปยังทีวี
    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์

หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้

เมื่อหน้าจอพร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่า Wi-Fi Direct ปรากฏขึ้น ให้เลือก [แสดงเครือข่าย (SSID)/รหัสผ่าน] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด 10 เครื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มในขณะที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่แล้ว 10 ตัว ให้ถอดอุปกรณ์ตัวที่ไม่จำเป็นออก จากนั้นจึงเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น

การเปลี่ยนชื่อทีวีที่แสดงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เกี่ยวกับ] — [ชื่ออุปกรณ์]

การแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/ยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [แสดง/ลบรายการเครื่องมือ]

การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์จากรายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม จากนั้นเลือก [ใช่] บนหน้าจอยืนยัน

การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด ให้เลือก [ลบทั้งหมด] จากรายชื่อ จากนั้น [ใช่] ในหน้าจอยืนยัน