พิมพ์

หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)

หากท่านมีปัญหา เช่น ภาพไม่แสดงบนหน้าจอหรือรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน ให้รีเซ็ต TV โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานด้านล่างนี้
หากต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกเข้ากับ TV ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจาก TV ก่อนการรีเซ็ต

การรีเซ็ตค่าการใช้พลังงาน

 1. เริ่มการทำงานของ TV ใหม่ด้วยรีโมทคอนโทรล
  กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกว่าข้อความ “ปิดเครื่อง” จะปรากฏขึ้น
  TV จะปิดและจากนั้นจะเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งนาที
 2. ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออก (สายหลัก)
  หากปัญหายังคงอยู่หลังจากขั้นตอนที่ 1 ให้ถอดปลั๊กไฟ TV (สายหลัก) ออกจากเต้าเสียบไฟและรอ 2 นาที (3 นาทีสำหรับรุ่นที่ติดตั้งแผง OLED) จากนั้นเสียบสายไฟ (สายหลัก) กลับเข้าไปในเต้าเสียบไฟฟ้า

คำแนะนำ

การตั้งค่าส่วนบุคคลและข้อมูลของท่านจะไม่สูญหายหลังจากรีสตาร์ท TV

รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่รีเซ็ตแล้ว ให้ลองรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบข้อมูลและการตั้งค่าของ TV ทั้งหมด (เช่น Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบมีสาย Google บัญชีและข้อมูลการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ Google Play และแอปที่ติดตั้งอื่น ๆ)

 1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต] — [รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น]
 2. เลือก [ลบทุกอย่าง]
  หากคุณได้ตั้งรหัส PIN ไว้ใน TV คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลเมื่อคุณเลือก [ลบทุกอย่าง]
  หลังจากกระบวนการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว TV จะเข้าสู่วิซาร์ดการตั้งค่าเริ่มต้น คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และนโยบายส่วนบุคคลของ Google