พิมพ์

หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)

หากท่านมีปัญหา เช่น ภาพไม่แสดงบนหน้าจอหรือรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

กดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ทีวีจะปิดและจากนั้นจะเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักครู่
ข้อมูลและการตั้งค่าส่วนตัวของท่านจะไม่สูญหายหลังจากทีวีเปิดใหม่ีอีกครั้ง (เป็นเช่นเดียวกับการถอดสายไฟ AC (สายหลัก))