พิมพ์

เปลี่ยนรูปแบบหน้าจอ/โหมดจอกว้างโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อเปลี่ยนช่องสถานีหรือสัญญาณวิดีโอเข้า หากเปิดใช้งาน [เลือกจอกว้างอัตโนมัติ] ใน [จอภาพ] การตั้งค่าปัจจุบันของ [โหมดจอภาพ] จะเปลี่ยนตามสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ หากต้องการคงการตั้งค่า [โหมดจอภาพ] ให้ปิดใช้งาน [เลือกจอกว้างอัตโนมัติ]