พิมพ์

มีการแจ้งเตือน/ตัวแสดงที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

ในกรณีนี้ ทีวีอาจอยู่ในโหมดตัวอย่าง ลองออกจากโหมดตัวอย่าง

  • กดปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรลและเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าโหมดร้านค้า] ปิดใช้งาน [โหมดตัวอย่าง] และ [โหมดรีเซ็ตภาพ]