พิมพ์

ข้อความ [ตรวจจับสัญญาณ 3D] แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสัญญาณ 3D (รุ่น 3D เท่านั้น)

รุ่น 3D มี [การตั้งค่า 3D] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ]

  • ยกเลิกการตั้งค่า [การแจ้งสัญญาณ 3D] กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การตั้งค่า 3D] — [การแจ้งสัญญาณ 3D] — [ปิด]