พิมพ์

จอภาพเปลี่ยนเป็นวิดีโอที่ท่านไม่รู้จัก อย่างกะทันหัน ขณะรับชมทีวี

ในกรณีนี้ ทีวีอาจอยู่ในโหมดตัวอย่าง ลองออกจากโหมดตัวอย่าง

  • กดปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรลและเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าโหมดร้านค้า] ปิดใช้งาน [โหมดตัวอย่าง] และ [โหมดรีเซ็ตภาพ]