พิมพ์

การรับสัญญาณไม่ดีหรือคุณภาพของภาพจากการออกอากาศแบบดิจิตอลไม่ดี

  • ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ทิศทาง และมุมของสายอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (เสาอากาศ) เพื่อ เพิ่ม ระดับ สัญญาณสายอากาศ (เสาอากาศ) ให้สูงที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของ สายอากาศ (เสาอากาศ) จะไม่เปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ (เช่น โดยแรงลม)
  • หากท่านกำลังใช้เครื่องขยายสัญญาณทีวี ให้ปรับตัวรับสัญญาณ
  • หากมีอุปกรณ์ (เช่น เครื่องกระจายสัญญาณทีวี) เชื่อมต่อระหว่าง สายอากาศ (เสาอากาศ) กับทีวี อาจส่งผลต่อการรับสัญญาณทีวี เชื่อมต่อ สายอากาศ (เสาอากาศ) และทีวีโดยตรงเพื่อตรวจสอบว่าการรับสัญญาณดีขึ้นหรือไม่