พิมพ์

ไม่มีภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  • เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าวกับทีวี
  • กดปุ่ม Input selectเพื่อแสดงรายการสัญญาณเข้า จากนั้นเลือกสัญญาณเข้าที่ต้องการ
  • เสียบอุปกรณ์ USB ให้ถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ USB ดังกล่าวได้รับการฟอร์แมตอย่างถูกต้องแล้ว
  • ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB ได้ทุกตัว นอกจากนี้ วิธีการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ USB หรือไฟล์วิดีโอที่กำลังเล่นอยู่
  • หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เชื่อมต่อกับ HDMI IN 2 หรือ 3 ให้เชื่อมต่อกับ HDMI IN 1 หรือ 4
  • เปลี่ยนรูปแบบสัญญาณ HDMI ของสัญญาณเข้า HDMI ที่ไม่แสดงภาพเป็นรูปแบบมาตรฐาน กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า] — [รูปแบบสัญญาณ HDMI]