พิมพ์

บาง รายการ ของแหล่งสัญญาณดิจิตอลมีการสูญเสียรายละเอียด

  • ภาพที่มีรายละเอียดน้อยกว่าปกติหรือสิ่งผิดปกติ (บล็อกขนาดเล็ก, จุด หรือเม็ดพิกเซล) อาจแสดงบนหน้าจอ ทั้งนี้เกิดจากการบีบอัดสัญญาณภาพแบบดิจิตอลของเนื้อหาต้นทาง ซึ่งใช้กับการออกอากาศสัญญาณภาพแบบดิจิตอลและในแผ่น DVD ความชัดเจนของสิ่งผิดปกติที่มองเห็นได้จะขึ้นอยู่กับความคมชัดและความละเอียดของหน้าจอทีวี