พิมพ์

เนื้อหาที่ต้องชำระค่าบริการบางรายการไม่สามารถเล่นได้

  • อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสัญญาณต้องได้มาตรฐาน HDCP (การปกป้องเนื้อหาแบบดิจิตอลแบนด์วิธสูง) 2.0/2.1/2.2
    บางเนื้อหาที่ต้องชำระค่าบริการอาจไม่แสดงขึ้นผ่านอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้มาตรฐาน HDCP 2.0/2.1/2.2