พิมพ์

ท่านไม่สามารถปิดกล่องรับสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิล) โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีผ่านฟังก์ชั่น IR Blaster

รุ่นที่รองรับ IR Blaster มี [การติดตั้ง IR Blaster] ใน [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า]

  • กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [พลังงาน (ชุดกล่องสัญญาณ)] ใน [เมนู]