พิมพ์

เนื้อหาที่บันทึกไว้หายไป (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

  • การบันทึกจะไม่สามารถทำได้หากสายไฟ AC (สายหลัก) หรือสายสัญญาณเชื่อมต่อถูกถอดขณะบันทึก ห้ามถอดสายใดๆ ขณะทำการบันทึกเนื้อหา มิฉะนั้น เนื้อหาที่กำลังบันทึกหรือเนื้อหาที่บันทึกไว้ทั้งหมดอาจสูญหายได้