พิมพ์

ไม่สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ USB HDD ได้ (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

  • ตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ HDD USB เชื่อมต่อกับช่อง USB3 (สีน้ำเงิน) ที่ระบุเป็น “HDD REC” อยู่หรือไม่
  • หากอุปกรณ์ HDD USB เชื่อมต่อกับช่อง USB3 สีน้ำเงินอย่างถูกต้อง ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อการบันทึกอีกครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์มีการลงทะเบียนเป็นอุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การบันทึก (เช่น การเก็บข้อมูล) ไว้แล้ว

หมายเหตุ

  • หากมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับช่อง USB1 และ USB2 ให้ถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกชั่วคราวในขณะที่ลงทะเบียน USB HDD
  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต]
  2. จาก [ที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์] เลือกอุปกรณ์ HDD USB ที่ท่านต้องการลงทะเบียนสำหรับการบันทึก
  3. เลือก [ลงทะเบียนสำหรับการบันทึก]
  4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB กับทีวี
  • ใช้ [การตรวจสอบประสิทธิภาพ HDD] เพื่อตรวจเช็คว่าข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ HDD USB ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่

    การใช้งาน [การตรวจสอบประสิทธิภาพ HDD] กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] — [การตรวจสอบประสิทธิภาพ HDD]