พิมพ์

ข้อความ [การรีเฟรชจอภาพไม่เสร็จสิ้น] แสดงขึ้น (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

การรีเฟรชจอภาพจะทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานทีวีเป็นเวลานานเพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ หากเปิดทีวี, ถอดสายไฟ AC (สายหลัก) หรืออุณหภูมิโดยรอบไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 10°C ถึง 40°C ในระหว่างการรีเฟรชจอภาพ การดำเนินการจะไม่สำเร็จและข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

  • หากการรีเฟรชจอภาพเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนจะเริ่มใหม่อีกครั้งเมื่อปิดทีวีด้วยรีโมทคอนโทรล
  • หากเริ่มต้นการรีเฟรชจอภาพด้วยตนเอง ท่านต้องเลือกอีกครั้ง