Spausdinti

Wi-Fi Direct“ naudojimas prijungti prie televizoriaus (belaidis maršruto parinktuvas nereikalingas)

Galite belaidžiu būdu, nenaudodami belaidžio maršruto parinktuvo, prijungti įrenginį – tada transliuokite įrenginyje išsaugotus vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką tiesiai į televizorių.

Illustration of content streaming
  1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Wi‑Fi Direct] ir [„Wi‑Fi Direct“ nustatymai].
  2. Pasirinkite televizoriaus pavadinimą, rodomą televizoriaus ekrane kartu su „Wi-Fi Direct“ įrenginiu.
    Jei įrenginys nepalaiko Wi-Fi Direct, pasirinkite [Rodyti tinklą (SSID) / slaptažodį].
  3. Atlikite veiksmus „Wi-Fi Direct/Wi-Fi“ įrenginyje, kad prijungtumėte jį prie televizoriaus.
  4. Siųskite turinį iš „Wi-Fi Direct/Wi-Fi“ įrenginio į televizorių.
    Daugiau informacijos rasite įrenginio instrukcijoje.

Jei prisijungti nepavyksta

Jei rodomas „Wi-Fi Direct“ nustatymų budėjimo ekranas, pasirinkite [Rodyti tinklą (SSID) / slaptažodį] ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte sąranką.

Kito įrenginio prijungimas

Įrenginius prijunkite atlikdami anksčiau nurodytus veiksmus. Vienu metu gali būti prijungta iki 10 įrenginių. Jei jau prijungėte 10 įrenginių ir norite prijungti dar vieną įrenginį, atjunkite nenaudojamą įrenginį ir prijunkite kitą.

Prijungtame įrenginyje rodomo televizoriaus pavadinimo keitimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Apie] ir [Įrenginio pavadinimas].

Prijungtų įrenginių sąrašas, įrenginių išregistravimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Wi‑Fi Direct] ir [Rodyti įrenginių sąrašą / šalinti].

Norėdami išregistruoti įrenginį, pasirinkite norimą šalinti įrenginį iš sąrašo, tada paspauskite mygtuką („Enter“). Paskui patvirtinimo ekrane pasirinkite [Taip].

Jei norite išregistruoti visus įrenginius, sąraše pasirinkite [Ištrinti viską] ir patvirtinimo ekrane pasirinkite [Taip].