Štampanje

Izbor uređaja koji su povezani sa TV-om

Da biste koristili uređaje koji su priključeni na TV, kao što su Blu-ray/DVD plejer, ili da biste gledali TV programe nakon upotrebe takvih uređaja, morate promeniti ulazni signal.

  1. Pritiskajte uzastopno taster Input selectda biste izabrali povezani uređaj.

Savet

  • Možete prebaciti na emitovanje TV programa jednostavnim pritiskom na taster TV na daljinskom upravljaču.

Prebacivanje sa Glavnog menija

  1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulazni izvor iz [Улази].